Adviesrecht OR

adviesrecht OR

Het adviesrecht van de ondernemingsraad (OR) is een belangrijk onderdeel van de medezeggenschap van werknemers binnen een organisatie in Nederland. Dit recht is wettelijk vastgelegd in de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Hieronder wordt uitgelegd wat het adviesrecht inhoudt en hoe het functioneert.

  1. Definitie van adviesrecht: Het adviesrecht biedt de ondernemingsraad de mogelijkheid om te adviseren over voorgenomen besluiten van het bestuur of de directie van de onderneming, die een grote impact kunnen hebben op de organisatie en haar medewerkers. Voorbeelden zijn besluiten over een reorganisatie, overname, grote investeringen, of wijziging in de organisatie.
  2. Procedure: Wanneer het bestuur een besluit wil nemen over een belangrijke economische of organisatorische verandering, moet het eerst de OR om advies vragen voordat het besluit wordt genomen. De OR moet dit advies kunnen geven op een moment dat het nog van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit. Het bestuur moet de OR van voldoende informatie voorzien om een goed onderbouwd advies te kunnen geven.
  3. Reikwijdte van het advies: Het advies van de OR is niet bindend. Echter, het niet (voldoende) serieus nemen van het advies van de OR kan voor het bestuur juridische consequenties hebben. Als de OR van mening is dat het advies onvoldoende is meegenomen in het uiteindelijke besluit, kan de OR naar de Ondernemingskamer van het Gerechtshof stappen. Deze kan besluiten dat het bedrijf het besluit moet intrekken of bepaalde verplichtingen moet nakomen.
  4. Reactie van de bestuurder: Na ontvangst van het advies van de OR dient de bestuurder schriftelijk te reageren. Als het bestuur van het advies wil afwijken, moet het dit goed motiveren. Na het nemen van een besluit deelt het bestuur dit officieel mee aan de OR, inclusief de redenen waarom eventueel van het advies van de OR is afgeweken.

Een OR Cursus volgen over dit onderwerp is mogelijk. Roald Kleist geeft de OR Cursus Adviseren & Instemmen. Bezoek de vorige link voor meer informatie over de OR training.

Het adviesrecht OR is dus een cruciaal instrument voor werknemersvertegenwoordiging in het besluitvormingsproces van een onderneming, waarbij hoewel het advies niet bindend is, de argumentatie en overwegingen van de OR serieus genomen moeten worden door het bestuur. Dit zorgt voor een evenwichtiger besluitvormingsproces waarin de belangen van de werknemers een stem krijgen.

Gecategoriseerd als Blog