Ondernemingsraad Vergoeding

ondernemingsraad vergoeding

De ondernemingsraad (OR) speelt een belangrijke rol in Nederlandse bedrijven, vooral in het vertegenwoordigen van de belangen van het personeel. Leden van de OR zetten hun eigen tijd in om te werken aan zaken die het gehele personeelsbestand aangaan, wat soms kan conflicteren met hun normale werkzaamheden. Om deze reden zijn er specifieke regels opgesteld inzake ondernemingsraad vergoeding om te zorgen dat deze werknemers gecompenseerd worden voor hun tijd en inzet.

De belangrijkste wettelijke voorschriften met betrekking tot de ondernemingsraad zijn te vinden in de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Hieronder valt ook de regelgeving over de vergoeding die OR-leden ontvangen voor hun werkzaamheden.

Hier zijn enkele belangrijke punten uit de wetgeving en algemene praktijken:

  1. Tijd voor OR-werkzaamheden: De wet verplicht werkgevers om leden van de ondernemingsraad voldoende werkuren te geven om hun taken voor de OR naar behoren te kunnen uitvoeren. Dit betekent dat OR-werk als onderdeel van de reguliere werkuren wordt beschouwd. Leden mogen niet financieel benadeeld worden omdat zij tijd besteden aan OR-activiteiten in plaats van aan hun normale werkzaamheden.
  2. Scholing: OR-leden hebben recht op scholing die hen in staat stelt hun functie in de OR goed uit te oefenen. De kosten van deze scholing, inclusief eventueel verlies van inkomen, moeten door de werkgever worden gedragen.
  3. Vergoeding van kosten: Eventuele kosten die gemaakt worden door leden van de ondernemingsraad in de uitoefening van hun functie dienen door de werkgever te worden vergoed. Dit kunnen reiskosten zijn, maar bijvoorbeeld ook kosten voor het organiseren van vergaderingen.
  4. Faciliteiten: De werkgever moet ervoor zorgen dat de OR-leden de beschikking hebben over de faciliteiten die nodig zijn om hun werk goed te kunnen doen. Dit kan variëren van toegang tot belangrijke bedrijfsinformatie tot het beschikbaar stellen van vergaderruimtes.

Het is belangrijk dat zowel werknemers als werkgevers zich bewust zijn van deze rechten en plichten. De exacte invulling van deze vergoedingen en faciliteiten kan variëren per onderneming, afhankelijk van wat er is vastgelegd in de cao of bedrijfsregelingen, en wat de OR en de werkgever overeenkomen.

In geval van conflicten over bijvoorbeeld de beschikbare tijd, faciliteiten of vergoedingen voor de OR, kunnen dergelijke zaken soms leiden tot rechtszaken. Jurisprudentie in deze gevallen vormt dan een richtlijn voor soortgelijke situaties in andere organisaties. Het is altijd aan te raden om in geval van specifieke juridische vragen of geschillen juridisch advies in te winnen.

Gecategoriseerd als Blog