Ondernemingsraad

ondernemingsraad

Een ondernemingsraad (OR) is een vertegenwoordigend orgaan binnen een organisatie of bedrijf waarin werknemers inspraak hebben in bepaalde aspecten van het bedrijfsbeleid en de bedrijfsvoering. De OR is in veel landen, waaronder Nederland, wettelijk geregeld.

Enkele belangrijke punten over de ondernemingsraad:

 1. Wettelijke basis: In Nederland is de ondernemingsraad geregeld in de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Deze wet stelt dat bedrijven met 50 of meer werknemers verplicht zijn een OR in te stellen.
 2. Taken en bevoegdheden: De OR heeft adviesrecht en instemmingsrecht over verschillende zaken. Met adviesrecht kan de OR advies geven over bepaalde besluiten, zoals een fusie of reorganisatie. Met instemmingsrecht moet de werkgever toestemming van de OR krijgen voor besluiten die gaan over arbeidsvoorwaardelijke zaken, zoals werktijden of vakantieregelingen.
 3. Verkiezingen: De leden van de OR worden meestal gekozen door de werknemers van het bedrijf. Hoe vaak deze verkiezingen plaatsvinden, kan variëren, maar in veel gevallen is dit eens in de drie of vier jaar.
 4. Overleg: De OR overlegt regelmatig met de directie of het management van het bedrijf over diverse zaken die de werknemers aangaan.
 5. Belang: De OR speelt een belangrijke rol in het bevorderen van goede arbeidsverhoudingen binnen het bedrijf en zorgt ervoor dat de belangen van werknemers worden gehoord en meegenomen in besluitvormingsprocessen.

Kortom, de ondernemingsraad is een belangrijk instrument voor medezeggenschap binnen bedrijven en organisaties, waardoor werknemers inspraak hebben in beslissingen die hun direct aangaan.

Rol Ondernemingsraad

De ondernemingsraad (OR) heeft een belangrijke rol binnen een organisatie als het gaat om medezeggenschap en inspraak van werknemers. De rol van de OR kan als volgt worden samengevat:

 1. Vertegenwoordiging van werknemers: De OR vertegenwoordigt de belangen van de werknemers binnen een organisatie. Leden van de OR worden doorgaans door de werknemers gekozen.
 2. Adviesrecht: De OR heeft het recht om advies te geven over bepaalde voorgenomen besluiten van de werkgever, zoals fusies, overnames, reorganisaties en verhuizingen. Hoewel de werkgever niet verplicht is dit advies op te volgen, moet hij wel serieus rekening houden met het advies en bij afwijking duidelijk motiveren waarom.
 3. Instemmingsrecht: Voor bepaalde besluiten die betrekking hebben op arbeidsvoorwaardelijke zaken (bijvoorbeeld regelingen omtrent werktijden, vakantie, of personeelsbeoordeling) moet de werkgever instemming krijgen van de OR.
 4. Overlegrecht: De OR heeft het recht om regelmatig met de werkgever te overleggen over zaken die de organisatie en de werknemers aangaan.
 5. Initiatiefrecht: De OR kan zelf voorstellen doen en onderwerpen aankaarten bij de werkgever, ook als deze niet direct op de agenda staan.
 6. Informatierecht: De werkgever is verplicht om de OR tijdig en volledig te informeren over zaken die voor de uitoefening van zijn taak van belang zijn.
 7. Bescherming van OR-leden: Leden van de OR mogen niet benadeeld worden in hun positie als werknemer vanwege hun lidmaatschap van de OR. Ze hebben recht op scholing en mogen tijd besteden aan OR-werkzaamheden.

De OR speelt dus een cruciale rol in het waarborgen van de inspraak van werknemers en het bevorderen van goede arbeidsverhoudingen binnen een organisatie. Het stelt werknemers in staat om invloed uit te oefenen op beslissingen die hun werk en werkomgeving direct beïnvloeden.

De OR-leden hebben vaak niet de achtergrond die nodig is om de taken uit te voeren. Daarom is het mogelijk om een OR Cursus te volgen. Een ideale start voor OR-leden is de Basiscursus OR. Alle OR trainingen worden gegeven door Roald Kleist.

Gecategoriseerd als Blog