Reglement ondernemingsraad

reglement ondernemingsraad

Het reglement van de ondernemingsraad (OR) is een document waarin de werkwijze en procedures van de OR zijn vastgelegd. Dit reglement is van essentieel belang omdat het zorgt voor duidelijkheid en transparantie over hoe de OR functioneert en welke rechten en plichten de leden hebben. In de Wet op de ondernemingsraden (WOR) in Nederland wordt aangegeven dat elke ondernemingsraad een reglement moet opstellen.

Hier zijn enkele belangrijke aspecten die vaak in een OR-reglement worden opgenomen:

 1. Samenstelling en Inrichting van de OR:
  • Het aantal leden van de OR.
  • De zittingsduur van de leden.
  • Wijze van verkiezing van de OR-leden.
 2. Vergaderingen:
  • Hoe vaak de OR vergadert.
  • Hoe vergaderingen worden bijeengeroepen.
  • Wijze van besluitvorming (bijv. meerderheid van stemmen).
  • Quorumvereisten.
 3. Taken en Bevoegdheden:
  • De taken van de OR zoals het geven van advies en instemming.
  • De rechten van de OR, zoals het recht op informatie en het recht om te overleggen met de bestuurder.
 4. Commissies en Werkgroepen:
  • De oprichting van eventuele commissies of werkgroepen binnen de OR.
  • De taken en bevoegdheden van deze commissies.
 5. Relatie met de Achterban:
  • Hoe de OR communiceert met de medewerkers van de onderneming.
  • Hoe de OR de medewerkers betrekt bij zijn besluitvorming.
 6. Scholing en Ontwikkeling:
  • Het recht op scholing voor OR-leden.
  • De procedures voor het selecteren van trainingen of cursussen.
 7. Overige Procedures:
  • Hoe het reglement kan worden gewijzigd.
  • Hoe geschillen binnen de OR worden afgehandeld.
 8. Vertrouwelijkheid:
  • Bepalingen over het omgaan met vertrouwelijke informatie.

Het is belangrijk op te merken dat het OR-reglement in overeenstemming moet zijn met de WOR en andere relevante wet- en regelgeving. Het reglement is een leidraad voor de dagelijkse praktijk en helpt om misverstanden en conflicten te voorkomen. Vaak wordt bij het opstellen of herzien van het reglement gebruik gemaakt van de expertise van juristen of specialisten op het gebied van medezeggenschap.

Reglement ondernemingsraad voorbeeld

Een reglement voor een ondernemingsraad (OR) is een uitgebreid document dat zorgvuldig moet worden opgesteld, rekening houdend met de specifieke behoeften en omstandigheden van de onderneming. Hier is een verkorte versie van een voorbeeldreglement voor een OR:


REGLEMENT VAN DE ONDERNEMINGSRAAD VAN [NAAM VAN DE ONDERNEMING]

Artikel 1 – Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a) Onderneming: [Naam van de onderneming] b) Ondernemer: De directie van [Naam van de onderneming] c) OR: Ondernemingsraad van [Naam van de onderneming] d) WOR: Wet op de ondernemingsraden

Artikel 2 – Samenstelling en Zittingsduur

 1. De OR bestaat uit [x-aantal] leden.
 2. De zittingsduur van de OR-leden bedraagt [x-aantal] jaar.

Artikel 3 – Verkiezingen

 1. De verkiezingen vinden plaats elke [x-aantal] jaar.
 2. Alle werknemers met een dienstverband van minimaal [x-aantal] maanden hebben stemrecht.

Artikel 4 – Vergaderingen

 1. De OR vergadert minimaal [x-aantal] keer per jaar.
 2. Vergaderingen worden bijeengeroepen door de voorzitter van de OR.
 3. Besluiten worden genomen met een meerderheid van stemmen.

Artikel 5 – Taken en Bevoegdheden

 1. De OR heeft adviesrecht over kwesties zoals aangegeven in de WOR.
 2. De OR heeft instemmingsrecht over onderwerpen zoals bepaald in de WOR.

Artikel 6 – Commissies

 1. De OR kan commissies instellen voor specifieke taken.
 2. Deze commissies rapporteren hun bevindingen aan de OR.

Artikel 7 – Communicatie met de Achterban

 1. De OR informeert de werknemers over zijn activiteiten via [bijvoorbeeld: nieuwsbrieven, intranet].
 2. De OR organiseert jaarlijks een bijeenkomst voor alle werknemers.

Artikel 8 – Scholing

 1. OR-leden hebben recht op scholing zoals bepaald in de WOR.
 2. De OR kiest zelf de opleidingen en trainingen die relevant zijn voor hun taken.

Artikel 9 – Wijzigingen

 1. Dit reglement kan worden gewijzigd met een twee derde meerderheid van de OR-leden.
 2. Wijzigingen moeten in overeenstemming zijn met de WOR.

Artikel 10 – Slotbepalingen

 1. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de OR.
 2. Dit reglement treedt in werking op [datum].

Let op: Dit is een beknopt en algemeen voorbeeld. In de praktijk zal een OR-reglement veel uitgebreider en specifieker zijn. Het is raadzaam om bij het opstellen van een OR-reglement juridisch advies in te winnen om te zorgen dat het voldoet aan alle wettelijke vereisten en specifieke behoeften van de onderneming.

Gecategoriseerd als Blog