Wanneer Ondernemingsraad

wanneer ondernemingsraad

In Nederland is de ondernemingsraad (OR) geregeld in de Wet op de ondernemingsraden (WOR). De vraag “wanneer ondernemingsraad?” kan op twee manieren worden geïnterpreteerd: wanneer moet een bedrijf een OR instellen en wanneer komt de OR bijeen.

  1. Wanneer moet een bedrijf een OR instellen?
    • Bedrijven met in de regel 50 of meer werknemers zijn verplicht een ondernemingsraad (OR) in te stellen. Dit betekent dat wanneer een onderneming gemiddeld 50 of meer werknemers heeft, er een OR moet worden opgericht. Voor kleinere ondernemingen (tussen de 10 en 50 werknemers) is de personeelsvertegenwoordiging (PVT) een optie, maar deze is niet verplicht.
  2. Wanneer komt de OR bijeen?
    • De frequentie waarmee een OR vergadert kan variëren, afhankelijk van de afspraken en de behoeften binnen de onderneming. Minimaal tweemaal per jaar moet er een overlegvergadering plaatsvinden tussen de OR en de bestuurder (de ondernemer of een vertegenwoordiger van de directie). Maar in de praktijk vinden overlegvergaderingen vaak vaker plaats, bijvoorbeeld maandelijks of eens per kwartaal.

Het is belangrijk op te merken dat de OR bepaalde rechten heeft, zoals het recht op informatie, adviesrecht en instemmingsrecht over bepaalde voorgenomen besluiten van de ondernemer. Hierdoor speelt de OR een belangrijke rol bij de medezeggenschap binnen een onderneming in Nederland.

Bij het bepalen of er een ondernemingsraad (OR) moet worden opgericht, telt niet elke werknemer automatisch mee. Volgens de Wet op de ondernemingsraden (WOR) wordt het aantal medewerkers als volgt bepaald:

  1. In de regel werknemers: De verplichting om een OR in te stellen geldt voor ondernemingen waar in de regel 50 of meer personen werken. Met ‘in de regel’ wordt bedoeld dat het gemiddelde aantal werknemers over een bepaalde periode (bijvoorbeeld een jaar) 50 of meer is. Een tijdelijke piek of daling telt dus niet direct mee.
  2. Soort dienstverband: Alle werknemers, zowel met een vast dienstverband als met een tijdelijk dienstverband, tellen mee. Uitzendkrachten die langer dan 24 maanden in de onderneming werkzaam zijn, tellen ook mee. Zelfs vrijwilligers met een arbeidscontract waarin een bepaalde vergoeding staat.
  3. Deeltijdwerkers: Deeltijdwerkers tellen ook mee als volledige werknemers, ongeacht het aantal uren dat zij werken.
  4. Uitzonderingen: Sommige groepen worden niet meegeteld. Bijvoorbeeld stagiairs, vrijwilligers zonder vergoeding of mensen die werken op basis van een re-integratietraject kunnen onder bepaalde omstandigheden buiten beschouwing worden gelaten.

Het is dus belangrijk om een goed overzicht te hebben van alle medewerkers en hun dienstverbanden binnen de onderneming om te bepalen of de grens van 50 werknemers wordt bereikt en er een OR opgericht moet worden. Als er twijfel is of bepaalde groepen wel of niet meegeteld moeten worden, kan het raadzaam zijn om juridisch advies in te winnen.

Gecategoriseerd als Blog