Wet op ondernemingsraden artikel 25

wet op ondernemingsraden artikel 25

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) in Nederland regelt de medezeggenschap van werknemers in ondernemingen. Dit houdt in dat werknemers via een ondernemingsraad (OR) inspraak hebben op bepaalde besluiten van de werkgever. Wet op ondernemingsraden artikel 25 is een belangrijk onderdeel van deze wet en betreft het adviesrecht van de ondernemingsraad.

Hieronder volgt een globale samenvatting van wat wet op ondernemingsraden artikel 25 inhoudt. Houd er rekening mee dat wetsartikelen kunnen veranderen, dus raadpleeg altijd de meest recente versie van de wet voor de huidige stand van zaken.

Artikel 25 van de WOR handelt over het adviesrecht en stelt dat de ondernemer bepaalde voorgenomen besluiten moet voorleggen aan de OR voor advies. Het gaat hierbij om belangrijke financieel-economische of bedrijfsorganisatorische besluiten. Enkele voorbeelden van zulke besluiten zijn:

 1. Overdracht van de zeggenschap over de onderneming of een deel ervan.
 2. Beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming of een belangrijk deel ervan.
 3. Grote investeringen of reorganisaties.
 4. Belangrijke wijzigingen in de organisatie.

De ondernemer moet de OR in de gelegenheid stellen om advies uit te brengen en moet dit advies serieus overwegen. Dit betekent dat het advies op een zodanig moment moet worden gevraagd dat het nog van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit. Ook moet de ondernemer de OR voorzien van alle relevante informatie die nodig is om een goed onderbouwd advies te geven.

Als de ondernemer afwijkt van het advies van de OR, moet hij dit schriftelijk en onderbouwd mededelen aan de OR. De OR kan, als hij het niet eens is met het besluit, in beroep gaan bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam.

Kortom, artikel 25 van de WOR geeft de ondernemingsraad een belangrijke rol in het besluitvormingsproces bij significante bedrijfsbeslissingen en is een essentieel onderdeel van de medezeggenschap van werknemers in Nederland.

Onderwerpen wet op de ondernemingsraden artikel 25

Hier volgt een beknopte omschrijving van elk onderwerp waarop dit adviesrecht van toepassing is, zoals vermeld in de wet:

 1. Overdracht van zeggenschap: Besluiten die leiden tot een verandering in de zeggenschap over de onderneming of een deel ervan. Dit kan bijvoorbeeld een fusie of overname zijn.
 2. Beëindiging van werkzaamheden van de onderneming: Wanneer de ondernemer besluit om de gehele onderneming, of een substantieel gedeelte ervan, te sluiten.
 3. Wijziging in de organisatie: Grote veranderingen in de structuur van de onderneming, zoals reorganisaties, die significante gevolgen kunnen hebben voor de werknemers, inclusief mogelijke herplaatsingen, demoties, of ontslagen.
 4. Belangrijke inkrimping, uitbreiding of andere wijzigingen van werkzaamheden: Besluiten die een aanzienlijke verandering in de bedrijfsactiviteiten teweegbrengen, zoals het opstarten van nieuwe activiteiten of het staken van bestaande diensten.
 5. Grote investeringen: Besluiten om aanzienlijke kapitaalinvesteringen in de onderneming te doen, die de financiële toekomst van de onderneming kunnen beïnvloeden.
 6. Wijziging van de locatie van de onderneming: Besluiten om de onderneming of een belangrijk deel van de onderneming te verhuizen, wat gevolgen kan hebben voor het personeel (bijvoorbeeld pendeltijden of mogelijke herlocaties).
 7. Werving of inleen van een aanzienlijke groep werknemers: Besluiten over het aannemen of inhuren van een groot aantal werknemers, wat van invloed kan zijn op de werkzekerheid, werkdruk, en de dynamiek binnen bestaande teams.
 8. Belangrijke wijziging in de arbeidsvoorwaarden: Besluiten die leiden tot significante wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden van een aanzienlijke groep werknemers, zoals salaris, werktijden, en pensioenvoorzieningen.
 9. Wijziging in een belangrijk technologisch middel: Besluiten tot invoering of wijziging van belangrijke technologieën binnen de onderneming, wat invloed kan hebben op de manier van werken, zoals automatisering of digitalisering van processen.

Elk van deze punten heeft potentieel grote gevolgen voor de werknemers van een onderneming, en daarom heeft de OR het recht om over dergelijke besluiten geadviseerd te worden voordat ze worden uitgevoerd. De ondernemer moet serieus overwegen wat de OR adviseert en moet een afwijking van dit advies grondig motiveren.

Gecategoriseerd als Blog