Wet op ondernemingsraden artikel 27

wet op ondernemingsraden artikel 27

Wet op ondernemingsraden artikel 27 speelt een cruciale rol in de medezeggenschap van werknemers binnen een bedrijf. Dit artikel behandelt het instemmingsrecht, dat een van de sterkste middelen is die een ondernemingsraad (OR) tot zijn beschikking heeft. Het biedt de OR inspraak op voorgenomen besluiten van de ondernemer (de directie) over bepaalde organisatorische en/of contractuele wijzigingen binnen het bedrijf.

Hier volgt een algemene beschrijving van de belangrijkste elementen van artikel 27. Houd er rekening mee dat wetsartikelen kunnen veranderen en het altijd verstandig is de huidige wetgeving te raadplegen of juridisch advies in te winnen voor specifieke situaties.

  1. Reikwijdte van het instemmingsrecht: Artikel 27 specificeert welke besluiten onder het instemmingsrecht vallen. Het gaat doorgaans om besluiten die verband houden met wijzigingen in de arbeidsorganisatie en arbeidsvoorwaarden van het personeel, zoals regelingen omtrent arbeidstijden, salarisadministratie, het aanstellingsbeleid, het ontslagbeleid, een belangrijke vermindering van arbeid, of wijzigingen in een belangrijke technologische voorziening.
  2. Procedure: De ondernemer moet de OR tijdig om instemming vragen en kan het besluit niet uitvoeren zonder deze instemming. De OR moet schriftelijk en gemotiveerd kenbaar maken of instemming wordt verleend. Indien de OR niet instemt, moet de ondernemer de uitvoering van het besluit opschorten.
  3. Geschillen: Als er een geschil is tussen de OR en de ondernemer, bijvoorbeeld omdat de ondernemer het besluit wil doorvoeren zonder instemming van de OR, dan kan dit geschil worden voorgelegd aan de kantonrechter of de Ondernemingskamer. De rechter zal dan toetsen of de OR redelijk heeft gehandeld door zijn instemming te onthouden of dat de ondernemer bijvoorbeeld zwaarwegende bedrijfsorganisatorische, -economische, of -sociale redenen had voor het besluit.
  4. Uitzonderingen en beperkingen: Er zijn bepaalde situaties waarin het instemmingsrecht beperkt kan zijn of niet van toepassing is, bijvoorbeeld als een bepaald onderwerp al collectief is geregeld in een cao (collectieve arbeidsovereenkomst).

Wet op ondernemingsraden artikel 27 versterkt dus de positie van werknemers binnen de organisatie door hen, via de OR, inspraak te geven in belangrijke beslissingen die hun werk en arbeidsvoorwaarden direct beïnvloeden. Het bevordert ook de dialoog en samenwerking tussen werknemers en het management bij het navigeren door veranderingen binnen de organisatie.

Gecategoriseerd als Blog