Wet op ondernemingsraden

wet op ondernemingsraden

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) is een Nederlandse wet die de rechten en plichten van de ondernemingsraad (OR) regelt. De wet heeft als doel om werknemers inspraak te geven in beslissingen van de onderneming waarvoor zij werken, met name in zaken die hun directe belangen raken. Door het volgen van een OR Cursus leer je meer over de WOR in de praktijk. Roald Kleist geeft deze OR training bij jou op kantoor of op een andere locatie.

Enkele belangrijke aspecten van de WOR zijn:

 1. Instellingsplicht: Bedrijven met 50 of meer werknemers zijn in Nederland verplicht om een OR in te stellen.
 2. Recht op informatie: De ondernemer moet de OR tijdig alle informatie verstrekken die deze nodig heeft om zijn taak goed te kunnen uitvoeren.
 3. Adviesrecht: Voor bepaalde belangrijke besluiten, zoals een fusie of een grote reorganisatie, moet de ondernemer advies vragen aan de OR. De OR kan dan een positief, negatief of voorwaardelijk advies geven.
 4. Instemmingsrecht: Voor besluiten die gaan over bepaalde arbeidsvoorwaardelijke zaken, zoals werktijden of een regeling omtrent personeelsbeoordeling, heeft de OR instemmingsrecht. Dit betekent dat de ondernemer zo’n besluit niet kan nemen zonder de instemming van de OR.
 5. Initiatiefrecht: De OR heeft het recht om ongevraagd voorstellen te doen over alle zaken die de onderneming betreffen.
 6. Overlegrecht: De ondernemer en de OR moeten regelmatig met elkaar overleggen over zaken die de onderneming en de werknemers aangaan.

De WOR zorgt ervoor dat werknemers via de OR invloed kunnen uitoefenen op het beleid en de besluitvorming binnen de onderneming. Het bevordert de medezeggenschap en zorgt voor een evenwichtige belangenafweging binnen bedrijven. Als je meer wilt weten over de WOR, dan is een cursus ondernemingsraad aan te raden.

Waarom de wet op de ondernemingsraden?

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) is in het leven geroepen om verschillende redenen:

 1. Medezeggenschap waarborgen: De WOR zorgt ervoor dat werknemers inspraak hebben in beslissingen die hun direct aangaan. Dit bevordert de democratische besluitvorming binnen een organisatie en zorgt ervoor dat de belangen van werknemers worden meegenomen.
 2. Brug tussen management en werknemers: Door de OR een wettelijke basis te geven, wordt er een structureel overlegkanaal gecreëerd tussen het management en de werknemers. Dit kan misverstanden en conflicten voorkomen en zorgt voor betere communicatie.
 3. Evenwichtige belangenafweging: De WOR zorgt ervoor dat niet alleen de belangen van de ondernemer, maar ook die van de werknemers worden meegenomen in besluitvormingsprocessen. Dit leidt tot evenwichtigere en vaak betere beslissingen.
 4. Bevorderen van het welzijn van werknemers: Door werknemers inspraak te geven in zaken zoals arbeidsomstandigheden, veiligheid op de werkvloer en arbeidsvoorwaarden, draagt de WOR bij aan een betere werkomgeving en het welzijn van werknemers.
 5. Draagvlak voor beslissingen: Wanneer werknemers via de OR betrokken zijn bij besluitvorming, is er vaak meer draagvlak voor deze beslissingen. Dit kan de implementatie van veranderingen vergemakkelijken.
 6. Stimuleren van betrokkenheid: Door werknemers een stem te geven in de organisatie, worden ze meer betrokken bij hun werk en de organisatie als geheel. Dit kan leiden tot een hogere motivatie en betere prestaties.
 7. Wettelijk kader: De WOR biedt een duidelijk wettelijk kader voor de rechten en plichten van de OR en de ondernemer. Dit zorgt voor duidelijkheid en voorkomt juridische conflicten.

Kortom, de Wet op de ondernemingsraden is ingesteld om de medezeggenschap van werknemers in Nederlandse bedrijven te waarborgen en te versterken. Het bevordert een evenwichtige en democratische besluitvorming en draagt bij aan een positieve bedrijfscultuur.

Gecategoriseerd als Blog